Algemene voorwaarden

Hieronder zijn de algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden beschreven van 4LazyLegs, dochter van Minimonkey, gevestigd op de Larikslaan 9, te Amsterdam, telefoonnummer 020-3301197, BTW-nummer 136791761B01 en ingeschreven onder de naam Minimonkey bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 34243852.

1. Algemeen
1.1 Op al onze leveringen en diensten zijn de volgende verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling, gaat de klant automatisch akkoord met de hieronder genoemde algemene voorwaarden van 4LazyLegs.
1.3 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Prijzen
Alle prijzen op de website van 4LazyLegs (4LazyLegs.com) zijn in euro’s en inclusief BTW en verzendkosten binnen Nederland. Voor de verzending van de artikelen naar het buitenland brengt 4LazyLegs de daarvoor noodzakelijke portokosten in rekening.

3. Bestellen en betalen
3.1 De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
3.2 Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3.3 De klant kunnen op verschillende manieren aan 4LazyLegs betalen. De klant kan kiezen voor betaling vooraf, betaling via IDeal, Credit Card, of voor automatische incasso.
3.4 Indien voor vooruitbetaling gekozen wordt, dient de betaling volledig binnen 7 werkdagen na de besteldatum te zijn voldaan. Gedurende deze dagen worden de bestelde artikelen voor je gereserveerd. Mocht 4LazyLegs de betaling na afloop van deze termijn niet hebben ontvangen, dan worden de artikelen weer vrijgegeven voor de verkoop.
3.5 Indien voor vooruitbetaling gekozen wordt, vindt verzending van de bestelling pas plaats als de betaling door 4LazyLegs is ontvangen.
3.6 4LazyLegs verzendt een bevestiging per e-mail als de betaling ontvangen is.

4. Levering
4.1 Wij streven ernaar om uw bestelling binnen 2 werkdagen (na ontvangst van uw eventuele vooruitbetaling) bij TNT Post aan te leveren. Uiterlijk zal het product binnen 30 dagen na bestelling aan de klant worden geleverd. Is dit niet mogelijk dan ontvangt u binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft u in dat geval het recht de bestelling zonder kosten te annuleren.
4.2 TNT bezorgt in de regel de volgende dag, mits het afleveradres binnen Nederland is.
4.3 Per e-mail wordt een bevestiging van verzending naar je verzonden.

5. Retourneren
5.1 Voor onze producten geldt een herroepingstermijn van 14 werkdagen ingaande op de dag na in ontvangst name door of namens de klant, (tenzij anders overeengekomen is conform lid 3.)
5.2 Tijdens de herroepingstermijn heeft de klant de mogelijkheid om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren.
5.3 (Beperkingen of uitsluitingen van de zichttermijn – op grond van de specifieke aard van de betreffende goederen- zullen duidelijk in het aanbod worden vermeld.)
5.4 Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte instructies.
5.5 De kosten (TNT post €6,95) van terugzending zijn voor rekening van de koper.
5.6 Bij vooruitbetaling zal 4LazyLegs het reeds betaalde bedrag binnen 30 dagen aan de koper terugbetalen.
5.7 Retourzendingen dienen vooraf via e-mail, gemeld te worden aan 4LazyLegs.
5.8 Het artikel wordt niet teruggenomen indien:
– het artikel gewassen is;
– getracht is een gebrek zelf te herstellen; en/of
– de gebruiksinstructies niet zijn opgevolgd

6. Conformiteit
6.1 Het is raadzaam dat de koper de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst inspecteert. Indien de geleverde goederen niet conform de overeenkomst zijn, dient de consument de eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen binnen bekwame tijd na ontdekking te melden bij het bedrijf.

7. Privacy
Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door 4LazyLegs gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling.

8. Aansprakelijkheid
8.1 Kennelijk tik-, zet- en drukfouten voorbehouden waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs zou kunnen worden gecommuniceerd. Indien zich dit voordoet dan zal de prijs door 4LazyLegs zo spoedig mogelijk worden aangepast.
8.2 Er wordt getracht de afbeeldingen zo nauwgezet mogelijk overeen te laten komen met de werkelijkheid.

9. Klachten
9.1 Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product en/of dienst. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst per e-mail via: email. Uiterlijk binnen 30 dagen zullen wij op uw klacht reageren.
9.2 partijen hebben het recht om een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

10. Copyright
Alle rechten Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze webpagina mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 4LazyLegs.

© 2020 Minimonkey

All rights reserved

Alle gebruikers van deze website worden geacht kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van 4LazyLegs.